Base sauce tomate, jambon, poivrons, oignons, mozzarella,